Pháp lý

Pháp lý 2016-10-14T17:37:12+00:00

Thông tin pháp lý quan trọng

Thông tin trên trang web này được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”. NES Financial không bảo đảm tính chính xác của các tài liệu được cung cấp ở đây, dù rõ ràng hay ngụ ý. NES Financial sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do việc diễn giải thông tin bất kỳ được cung cấp cho bạn qua trang web này. NES Financial không thể và không đảm bảo tính chính xác, tính hiệu lực, tính kịp thời hay tính đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. NES Financial, cùng các chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty, cũng như bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc có bất kỳ hình thức trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại bất kỳ xảy ra trong trường hợp có sự cố hoặc gián đoạn trang web này.

Bản quyền hoặc Thông báo khác

NES Financial tôn trọng tài sản trí tuệ của những người khác và yêu cầu người dùng cũng phải thực hiện tương tự. Chính sách của NES Financial là phải nhanh chóng phản hồi các khiếu nại về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng cách xử lý và điều tra kịp thời các thông báo về vi phạm bị cáo buộc cũng như thực hiện hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số ("DMCA") và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Sử dụng liên kết

Nếu người xem rời khỏi trang web này thông qua một liên kết có ở đây và xem nội dung không được NES Financial cung cấp, thì người xem đó phải tự chịu rủi ro khi làm vậy. Nội dung mà bạn liên kết tới sẽ không được NES Financial phát triển, kiểm tra tính chính xác hoặc xem xét. NES Financial không bảo đảm hoặc tuyên bố về, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với, bất kỳ nội dung điện tử nào do bên thứ ba cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn, tính chính xác, nội dung chủ yếu, chất lượng hoặc tính kịp thời của bất kỳ nội dung điện tử nào.